Bilisummaa Saba Oromoo

Tuesday, 4 October 2011


Barreessaan barreeffama kanaa abbaa magaal guutamaa ykn kiilolee birraa yommuu ta'u barreeffamni kun barreeffama seenaa yaadannoo bara baraa yommuu ta'u fuula duraaf yaadannoo seenaa kana dhaloota boruu dhaalchisuuf yaadamee kan hojjatame yommuu ta'u barreeffamni kun kan addaan hin citnee fii akka itti fufu ta'uu isaas asumaan itti dabalee barreessuun barbaada.
 

No comments: